بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

تم تحميل الصفحة في 1,8871440 ثانية
بعـض اوامر الضغط و فك الضغط
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
5,238
الإعجابات
531
النقاط
0
العمر
32" آلــسـلـآم ع ـليكم وْرحــمة آلله وْبـركـآتـه "

أســع ــد آلله صبـآحكمْ | مْـسـآكم بكـل خ ـير

نتنـآوْل آلموْضــوع مبـآشرتآ ~{ يعنـي ندخ ـل في آلسلـيم }~ :28:

هــذهـ أوْآمـر لـفك آلضـغط عن آلمـفـآت وضغطهـآ ~ لــيست جميع ـآ لكن بعضآ منهـآ


أمر الضغط بامداد zip الامر كتابتاً ~{ qzip }~ مثال ع الامر gzip name

أمر فك الضغط بامداد zip الامر كتابتاً ~{ unzip }~ مثال ع الامر unzip name

أمر الضغط بامداد tar الامر كتابتاً ~{ tar -zcf }~ مثال ع الامر tar -zcf zz.tar name

أمر فك الضغط بامداد tar الامر كتابتاً ~{ tar -zxf }~ مثال ع الامر tar -zxf zz.tar name

أمر الضغط بامداد gz الامر كتابتاً ~{ tar -czvf }~ مثال ع الامر tar -czvf name.tar.gz name.sql

أمر فك الضغط بامداد gz الامر كتابتاً ~{ gzip -d }~ مثال ع الامر gzip -d name.gz

كيفية ضغط قاعدة البيانات الامر كتابتاً ~{ tar -czvf }~ مثال ع الامر tar -czvf name.tar.gz name.sql

كيفية فك ضغط قواعد البيانات الامر كتابتاً ~{ tar -zxvf }~ مثال ع الامر tar -zxvf name.tar.gz

المجلدات بامداد امر الضغط الامر كتابتاً ~{ tar .gz }~ مثال ع الامر tar -czvf /home/name/public_html/n3.tar.gz n3ْ~{ وآذآ كـآن بوهـ أوْآمــر آخرى نرجوآ منكم سدحهـآ فيذآ }~ْ

" نقل بتصـرف "
 
إنضم
16 مايو 2008
المشاركات
3,864
الإعجابات
210
النقاط
63
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

الله يعطيك العافيه ..

وهذي صوره فيها كثير من اوامر الليونكس ..شكرا لك اخوي
 
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
1,661
الإعجابات
158
النقاط
63
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

مشكور على الموضوع
 
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
5,238
الإعجابات
531
النقاط
0
العمر
32
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

" آحــسنت آخوْي مـوْجود مروْر رآئـــع وآضـآفـه جدآ جدآ ممتـآزه

آلله يعطيك آلف ع ـآفيه يآلغآلــي وآلله لـآيحرمنـآ من آبدآعـآتك
"
 

DreaMer

ExpErt DeveloPer
rankrankrankrankrankrank
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
3,668
الإعجابات
364
النقاط
83
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

يعطيك إلعـآفيه أخوي ..

:9:

 
إنضم
16 مايو 2008
المشاركات
3,864
الإعجابات
210
النقاط
63
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

وهذي تقريبا كافه اوامر الليونكس من الطرفيه ..

طبعا مكتوب وش فايده الامر بالانقلش .. واللي مايعرف الترجمه بقوقل ^_^
adduser add a user to the system
addgroup add a group to the system
alias create an alias •
apropos search help manual pages (man -k)
apt-get search for and install software packages (debian/ubuntu)
aptitude search for and install software packages (debian/ubuntu)
aspell spell checker
awk find and replace text, database sort/validate/index
b
basename strip directory and suffix from filenames
bash gnu bourne-again ****************l
bc arbitrary precision calculator language
bg send to background
break exit from a loop •
builtin run a ****************l builtin
bzip2 compress or decompress named file(s)
c
cal display a calendar
case conditionally perform a command
cat display the contents of a file
cd change directory
cfdisk partition table manipulator for linux
chgrp change group ownership
chmod change access permissions
chown change file owner and group
chroot run a command with a different root directory
chkconfig system services (runlevel)
cksum print crc checksum and byte counts
clear clear terminal screen
cmp compare two files
comm compare two sorted files line by line
command run a command - ignoring ****************l functions •
continue resume the next iteration of a loop •
cp copy one or more files to another location
cron daemon to execute scheduled commands
crontab schedule a command to run at a later time
csplit split a file into context-determined pieces
cut divide a file into several parts
d
date display or change the date & time
dc desk calculator
dd convert and copy a file, write disk headers, boot records
ddrescue data recovery tool
declare declare variables and give them attributes •
df display free disk space
diff display the differences between two files
diff3 show differences among three files
dig dns lookup
dir briefly list directory contents
dircolors colour setup for `ls'
dirname convert a full pathname to just a path
dirs display list of remembered directories
dmesg print kernel & driver messages
du estimate file space usage
e
echo display message on screen •
egrep search file(s) for lines that match an extended expression
eject eject removable media
enable enable and disable builtin ****************l commands •
env environment variables
ethtool ethernet card settings
eval evaluate several commands/arguments
exec execute a command
exit exit the ****************l
expect automate arbitrary applications accessed over a terminal
expand convert tabs to spaces
export set an environment variable
expr evaluate expressions
f
false do nothing, unsuccessfully
fdformat low-level format a floppy disk
fdisk partition table manipulator for linux
fg send job to foreground
fgrep search file(s) for lines that match a fixed string
file determine file type
find search for files that meet a desired criteria
fmt reformat paragraph text
fold wrap text to fit a specified width.
For expand words, and execute commands
format format disks or tapes
free display memory usage
fsck file system consistency check and repair
ftp file transfer protocol
function define function macros
fuser identify/kill the process that is accessing a file
g
gawk find and replace text within file(s)
getopts parse positional parameters
grep search file(s) for lines that match a given pattern
groups print group names a user is in
gzip compress or decompress named file(s)
h
hash remember the full pathname of a name argument
head output the first part of file(s)
help display help for a built-in command •
history command history
hostname print or set system name
i
iconv convert the character set of a file
id print user and group id's
if conditionally perform a command
ifconfig configure a network interface
ifdown stop a network interface
ifup start a network interface up
import capture an x server screen and save the image to file
install copy files and set attributes
j
jobs list active jobs •
join join lines on a common field
k
kill stop a process from running
killall kill processes by name
l
less display output one screen at a time
let perform arithmetic on ****************l variables •
ln make links between files
local create variables •
locate find files
logname print current login name
logout exit a login ****************l •
look display lines beginning with a given string
lpc line printer control program
lpr off line print
lprint print a file
lprintd abort a print job
lprintq list the print queue
lprm remove jobs from the print queue
ls list information about file(s)
lsof list open files
m
make recompile a group of programs
man help manual
mkdir create new folder(s)
mkfifo make fifos (named pipes)
mkisofs create an hybrid iso9660/joliet/hfs filesystem
mknod make block or character special files
more display output one screen at a time
mount mount a file system
mtools manipulate ms-dos files
mtr network diagnostics (traceroute/ping)
mv move or rename files or directories
mmv mass move and rename (files)
n
netstat networking information
nice set the priority of a command or job
nl number lines and write files
nohup run a command immune to hangups
notify-send send desktop notifications
nslookup query internet name servers interactively
o
open open a file in its default application
op operator access
p
passwd modify a user password
paste merge lines of files
pathchk check file name portability
ping test a network connection
pkill stop processes from running
popd restore the previous value of the current directory
pr prepare files for printing
printcap printer capability database
printenv print environment variables
printf format and print data •
ps process status
pushd save and then change the current directory
pwd print working directory
q
quota display disk usage and limits
quotacheck scan a file system for disk usage
quotactl set disk quotas
r
ram ram disk device
rcp copy files between two machines
read read a line from standard input •
readarray read from stdin into an array variable •
readonly mark variables/functions as readonly
reboot reboot the system
rename rename files
renice alter priority of running processes
remsync synchronize remote files via email
return exit a ****************l function
rev reverse lines of a file
rm remove files
rmdir remove folder(s)
rsync remote file copy (synchronize file trees)
s
screen multiplex terminal, run remote ****************ls via ssh
scp secure copy (remote file copy)
sdiff merge two files interactively
sed stream editor
select accept keyboard input
seq print numeric sequences
set manipulate ****************l variables and functions
sftp secure file transfer program
shift shift positional parameters
shopt ****************l options
shutdown shutdown or restart linux
sleep delay for a specified time
slocate find files
sort sort text files
source run commands from a file `.'
split split a file into fixed-size pieces
ssh secure ****************l client (remote login program)
strace trace system calls and signals
su substitute user identity
sudo execute a command as another user
sum print a checksum for a file
suspend suspend execution of this ****************l •
symlink make a new name for a file
sync synchronize data on disk with memory
t
tail output the last part of files
tar tape archiver
tee redirect output to multiple files
test evaluate a conditional expression
time measure program running time
times user and system times
touch change file timestamps
top list processes running on the system
traceroute trace route to host
trap run a command when a signal is set(bourne)
tr translate, squeeze, and/or delete characters
true do nothing, successfully
tsort topological sort
tty print filename of terminal on stdin
type describe a command •
u
ulimit limit user resources •
umask users file creation mask
umount unmount a device
unalias remove an alias •
uname print system information
unexpand convert spaces to tabs
uniq uniquify files
units convert units from one scale to another
unset remove variable or function names
unshar unpack ****************l archive scripts
until execute commands (until error)
useradd create new user account
usermod modify user account
users list users currently logged in
uuencode encode a binary file
uudecode decode a file created by uuencode
v
v verbosely list directory contents (`ls -l -b')
vdir verbosely list directory contents (`ls -l -b')
vi text editor
vmstat report virtual memory statistics
w
watch execute/display a program periodically
wc print byte, word, and line counts
whereis search the user's $path, man pages and source files for a program
which search the user's $path for a program file
while execute commands
who print all usernames currently logged in
whoami print the current user id and name (`id -un')
wget retrieve ************ pages or files via http, https or ftp
write send a message to another user
x
xargs execute utility, passing constructed argument list(s)
xdg-open open a file or url in the user's preferred application.
Yes print a string until interrupted
. Run a command script in the current ****************l
### comment / remark

وهذا مصدر الاوامر لـ تنظيم اكثــر

http://ss64.com/bash/

بالتوفيق
 

.. Dahomy ..

Beginner Developer
rank
إنضم
11 مارس 2011
المشاركات
137
الإعجابات
6
النقاط
0
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

مشكور حبيبي يعطيك العافيه اوامر رائعه
 
إنضم
28 يناير 2010
المشاركات
1,685
الإعجابات
530
النقاط
113
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

مشكوور يا غالي على الموضوع المفيد :10:
 
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
5,238
الإعجابات
531
النقاط
0
العمر
32
رد: بعـض اوامر الضغط و فك الضغط

مشكوور يا غالي على الموضوع المفيد :10:

" آلعفوآ آخوْي }~ْ
هذآ مـآنطمح له وْهوْ آلـآسستفآدهـ وآلـآفـآدهـ }~ْ
:32:
 

الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع (1 عضو و 0 ضيف)

خيارات الاستايل

نوع الخط
مودك
اخفاء السايدر بار OFF
توسيط المنتدى OFF
فصل الأقسام OFF
الأقسام الفرعية OFF
عرض المشاركات
حجم الخط
معلومات العضو OFF
إخفاء التوقيع OFF

إرجاع خيارات الإستايل