[ Visual Basic 6 ] [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

تم تحميل الصفحة في 1,3741459 ثانية
[ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0


الحمد لله رب المشارق والمغارب
خلق الإنسان من طين لازب
ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب
خلق منهُ زوجهُ وجعل منهما الأبناء والأقارب
تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب
وحمله في البر على الدواب
وفى البحر على القوارب
نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب

أما بعد ..أعتذر عَن قِلة مَواضيعي مُؤخراً
لانشغالي وانهماكي بالإعداد لمُسابقة قِسم الجوال
وقد أحرَزت المركَز الثاني فِي المَرحلة الأولَى بفارق [ 0.01 ] نُقطة
!! :15:
طَبعاً فِي المركَز الأول , الأنيقة خَانتني عُيونك
المُهم ,
اليوم بإذن الله سأُقدم لحضراتكم شَرحاً مُصوراً
عَن كَيفية برمجة برنامج تشفير بخواص قَوية , وهِي :

1- خَاصية[ EOF Data ]
2- خاصية تغيير الأيقونة
3- خاصية تغيير نُقطة الإدخال
4- خاصية إذابة السيرفر عِند الفتح
5- تخطي الأنظمة الوهمية
6- تَخطي جدار حِماية ويندوز

^

كَان هذا جُزءاً من الخَواص , والباقِي أترُككم لِتتعرفو عَليها :15: !
فلنَبدأ بالشَرح , ولنقُل باسم الله
نَقُوم بتغيير خَصائص الفُورم إلى مَا يلي ,

لِيصبح الفُورم بِهذا الشَكل :نَقُوم بإضافة مَا تراه فِي الصُورة :
لِيُصبح هكذا :وَنُضيف 2 مِنها فِي الفُورم :نضغط على الزر Browse ضغطتين مُتتاليتين لإدخال الشِيفرة [ الكُود ] :ثُم نَقوم بإضافة الكُود , ليُصبح بهذا الشَكل ,كود:
With CommonDialog1
.DialogTitle = "Please Select a File"
.FileName = vbNullString
.DefaultExt = "exe"
.Filter = "Executables (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*"
.ShowOpen
End With
Text1.Text = CommonDialog1.FileName
^
كُود فتحَ نافِذة اختيار مَلف , بَسيط وسَهل , والجميع يَعرف كتابته بإذن الله
الآن نَذهب إلى الجِنرال ,
ونضيف تَصريحات + 5 [ Functions ] سترَى كَيف ,
نقُوم بإضافة هذه الأكواد :
كود:
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
Private Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet" Alias "InternetOpenUrlA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal lpszUrl As String, ByVal lpszHeaders As String, ByVal dwHeadersLength As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Long
Private Declare Function InternetReadFile Lib "wininet" (ByVal hFile As Long, ByVal sBuffer As String, ByVal lNumBytesToRead As Long, lNumberOfBytesRead As Long) As Integer
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet" (ByRef hInet As Long) As Long
Private Const INTERNET_FLAG_RELOAD = &H80000000


Public Function GetNullBytes(lNum) As String
Dim sBuf As String
Dim i As Integer
For i = 1 To lNum
sBuf = sBuf & Chr(0)
Next
GetNullBytes = sBuf
End Function


Private Function RandomLetter() As String
Anfang:
Keyset = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Randomize
var1 = Int(52 * Rnd)
If var1 = 0 Then GoTo Anfang
RandomLetter = Mid(Keyset, var1, 1)
End Function


Private Function RandomNumber() As Integer
Randomize
var1 = Int(9 * Rnd)
RandomNumber = var1
End Function


Public Function ReadEOFData(sFilePath As String) As String
On Error GoTo Err:
Dim sFileBuf As String, sEOFBuf As String, sChar As String
Dim lFF As Long, lPos As Long, lPos2 As Long, lCount As Long
If Dir(sFilePath) = "" Then GoTo Err:
lFF = FreeFile
Open sFilePath For Binary As #lFF
sFileBuf = Space(LOF(lFF))
Get #lFF, , sFileBuf
Close #lFF
lPos = InStr(1, StrReverse(sFileBuf), GetNullBytes(30))
sEOFBuf = (Mid(StrReverse(sFileBuf), 1, lPos - 1))
ReadEOFData = StrReverse(sEOFBuf)
If ReadEOFData = "" Then
End If
Exit Function
Err:
ReadEOFData = vbNullString
End Function


Sub WriteEOFData(sFilePath As String, sEOFData As String)
Dim sFileBuf As String
Dim lFF As Long
On Error Resume Next
If Dir(sFilePath) = "" Then Exit Sub
lFF = FreeFile
Open sFilePath For Binary As #lFF
sFileBuf = Space(LOF(lFF))
Get #lFF, , sFileBuf
Close #lFF
Kill sFilePath
lFF = FreeFile
Open sFilePath For Binary As #lFF
Put #lFF, , sFileBuf & sEOFData
Close #lFF
End Sub
^
2 من الـ [ Functions ] لعمل أرقام وأحرف عَشوائية
و 2 [ Functions ] لخاصية [ EOF ]
و [ Function ] لعَرض بايتات الملف

لِيُصبح بهذا الشَكل :الآن , نقرتان على زِر [ Gen ] لإضافة شِيفرة [ كود ] إنشاء كَلمة سِر عَشوائية :

كود:
Text2.Text = ""
For i = 1 To 25
If i = 2 Or i = 4 Or i = 6 Then
Text2.Text = Text2.Text & RandomNumber
Else
Text2.Text = Text2.Text & RandomLetter
End If
Next i
ليُصبح شَكل الكُود هكذا ,الآن , نقرتان على زر [ Browse ] لوضع كود استعراض الأيقونة :نَقوم بِوضع الكُود التالي :

كود:
On Error Resume Next
With CommonDialog2
.DialogTitle = "Please select an icon"
.FileName = vbNullString
.DefaultExt = "ico"
.Filter = "Icon Files (*.ico) | *.ico"
.ShowOpen
End With
Text3.Text = CommonDialog2.FileName
Picture1.Picture = LoadPicture(CommonDialog2.FileName)
ليُصبح الشكل هّكذا :
الآن , نَقرتان على [ Check all ] لوضع كود اختيار الكُل :نَقوم بإضافة الكود التالي ,
كود:
If Check15.Value = Checked Then
Check6.Value = Checked
Check7.Value = Checked
Check8.Value = Checked
Check9.Value = Checked
Check10.Value = Checked
Check11.Value = Checked
Check12.Value = Checked
Check13.Value = Checked
Check14.Value = Checked
Else
Check6.Value = Unchecked
Check7.Value = Unchecked
Check8.Value = Unchecked
Check9.Value = Unchecked
Check10.Value = Unchecked
Check11.Value = Unchecked
Check12.Value = Unchecked
Check13.Value = Unchecked
Check14.Value = Unchecked
End If
لِيُصبح الشكل هَكذا :الآن , نقرتان على زر [ About ] لكتابة كود عرض رسالة فِيها مَعلومات عَن المُبرمج :
كود:
MsgBox "This Program Coded By : Mr.Razor" & vbNewLine & "All Rights Revused" & vbNewLine & "Dev-point.com", vbInformation, "About Super Crypter"
^
تَنويه للإخوة الذين لأ يَعلمون ,
الدالة [ vbNewLine ] تعني إنزل سَطر جديد :15:

سَيُصبح شَكل النافذة هكذا ,الآن نَقرتان على الزِر الأسطُوري , :15:
طَبعاً إنه زِر التشفير [ Crypt ]نَقُوم بكتابة الكُود التالي ,

كود:
Dim sInfo As String
Dim res As String
Dim sRes() As Byte
Dim sFile As Long
Dim TheEOF As String

sFile = FreeFile
sRes() = LoadResData("EXE", "CUSTOM")
If Text1.Text = "" Then
MsgBox "Please select a file First", vbCritical, "Error"
Exit Sub
Else
End If
If Check1.Value = Checked Then
TheEOF = ReadEOFData(txtFile.Text)
Else
End If

Open App.Path & "/Res.exe" For Binary Access Write As #sFile
Put #sFile, , sRes()
Close #sFile
Open App.Path & "/Res.exe" For Binary Access Read As #1
res = Input(LOF(1), 1)
Close #1
res = res & "XXXXX"
Open Text1.Text For Binary Access Read As #1
sInfo = sInfo & Input(LOF(1), 1)
Close #1
    
sInfo = RC4_String(sInfo, "AAAAA")
CommonDialog1.DialogTitle = "Select Saving Place"
CommonDialog1.DefaultExt = "exe"
CommonDialog1.Filter = "Executables (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*"
CommonDialog1.ShowSave

Open CommonDialog1.FileName For Binary Access Write As #1
Put #1, 1, res & sInfo
Close #1
sInfo = ""
If Check3.Value = Checked Then
Call RealignPEFromFile(txtFile.Text)
Else
End If
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 10
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 15
Kill App.Path & "/Res.exe"
If Check1.Value = Checked Then
Call WriteEOFData(CommonDialog1.FileName, TheEOF)
End If
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 15
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 10
If Check4.Value = 1 Then
Call ReplaceIcons(Text3.Text, Text1.Text, vbNullString)
Else
End If
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 25
xpProgressBar1.Value = xpProgressBar1.Value + 25
xpProgressBar1.Value = 100
MsgBox "Finished !!", vbInformation, "Super Crypter"
لِيُصبح الفُورم بهَذا الشَكل ,الأن , نقُوم بإضافة مَلف [ RES ]لِيُصبح المشرُوع بهذا الشَكل ,

^
الأكواد تَم إرفاقُها فِي آخِر المَوضوع :15:


^
نذهب إلى خَصائص المَشروع , لوضع الحُقوق , [ اختياري ]


هكذا وَبِحمد الله , نَكون قَد أنهينا البرنامج
وسننتقل الأن إلى صِناعة الستب , :15:
أراكُم فِي الرد القادم ,
أرجو من حضراتكم عَدم الرد إلى أن أنتهي من الموضوع :15:


 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

أهلاً بِكُم مَرة أُخرى فِي مَرحلة صِناعة الستب :15:
نبدأ ونقول باسم الله


نَقوم بِحذف الفُورم اختصاراً للمساحة :15:
^
رَكز على الأسماء
نقوم بإضافة الأكواد إلى المُوديلات , ليُصبح المشروع بهذا الشكل

^
سَهل , أليس كذلك ! :15:


تَحميل الصُور + الأكواد
وفي الختام , أسأل الله العَلي القَدير , أن يُوفقنا إلى ما يُحبه ويرضاه
أستودعكم الله , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
إنضم
16 يناير 2012
المشاركات
394
الإعجابات
221
النقاط
43
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

هاي المواضيع الصاروخية
مشكوووووووووووووور على جهدك الجبار استمر اخي جاري القرائة في تفضيل
موفق :9::9::9:
 
إنضم
10 مارس 2011
المشاركات
172
الإعجابات
32
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

مشكور حبيبي على هالموضوع :15:
وتم تقييمك
 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

يَ إخوآن
الله يَهديكم ,
أراكُم فِي الرد القادم ,
أرجو من حضراتكم عَدم الرد إلى أن أنتهي من الموضوع :15:أتمنى مِن أحد المُشرفين , حذف الرُدود , أو دَمج رَدي أعلاه مَع المَوضوع
:3:
 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

أهلاً بِكُم جَميعاً
لَكن , أحزنتموني , =(
أتمنى من أحد المُشرفين , دَمج ردي مَع الموضوع
 
إنضم
28 يوليو 2011
المشاركات
3,384
الإعجابات
392
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

يعطُيك العآفية :32:
 
إنضم
25 أغسطس 2011
المشاركات
3,300
الإعجابات
2,980
النقاط
143
الإقامة
|[ Saudi Arabia ]|
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

وعليَكم السَلام ورحَمة الله وبركأتَة
الله يعَطيك العَافية تَم حذَف الرَدود
لدمَج الرديَن بواحَد \:9:
 
إنضم
31 أغسطس 2011
المشاركات
7,093
الإعجابات
2,666
النقاط
113
العمر
7
الإقامة
Jordan
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

الله يعطيك الف عآفية يَ بطل
:32:
 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

ألفُ شُكرٍ لِحضرتك عَزيزي المُشرف
عَزوز
عَطرت المَوضوع
وأعتذر لِكُل الإخوة الذين حُذفت رُدودهم

 
إنضم
27 ديسمبر 2009
المشاركات
4,132
الإعجابات
2,920
النقاط
113
الإقامة
أ‡أ،أ£أ›أ‘أˆ
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

وعليَكم السَلام ورحَمة الله وبركأتَة
الله يعَطيك العَافية تَم حذَف الرَدود
لدمَج الرديَن بواحَد \:9:

الله يعطيك العافية اخي عزوز على المتابعة

اللهم اشفي والدته وجميع امهات المسلمين يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب


اللّهُمَّ أَشْفِي أنْتَ الشّافِي لا شِفَاءَ إلاّ شِفَاؤُكَ
 
إنضم
9 أغسطس 2011
المشاركات
2,365
الإعجابات
1,264
النقاط
113
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

مشكووووووووووووووووووور
بارك الله فيك :9:
 
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
6,862
الإعجابات
1,078
النقاط
113
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يووووووووه وبعد هذه ^^"

شـوي شـوي عليناا ما نقدر على كذا
وربي لاامست إبداعاتكـ احساسك نجوم السماء
الله الله عليكــ ,, واصل واصل ولا تفاصل ابداعكـ والى الامام
وربي باااين ان هالاشرحُ بجد نإأآإأيث هع ^^

يسـلمو يسـلمو ذوقك ع الطرح والإختيار الأحلى من رائع
هكذا انت دووما قــمة / فـ الذوق يووه كلكـ ذوق وحركتاكـ
وربي ما ننحرم منكـ ومن إبداعكـ ياارب دووم
وربي يسعدكـ فحياتكـ وما يفارقكــ
ولكـ تحيتي لإبداعكـ

ولك


رازور لذالكً كتبتً لكً شـعرُ
" مقدرًشً انساكً مقدرشَ اعيشَ ولا يومً
منً غـيرُ حبكً وهواكً
رازور انتً اسطورهًْ.~[ :16:

 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يووووووووه وبعد هذه ^^"

شـوي شـوي عليناا ما نقدر على كذا
وربي لاامست إبداعاتكـ احساسك نجوم السماء
الله الله عليكــ ,, واصل واصل ولا تفاصل ابداعكـ والى الامام
وربي باااين ان هالاشرحُ بجد نإأآإأيث هع ^^

يسـلمو يسـلمو ذوقك ع الطرح والإختيار الأحلى من رائع
هكذا انت دووما قــمة / فـ الذوق يووه كلكـ ذوق وحركتاكـ
وربي ما ننحرم منكـ ومن إبداعكـ ياارب دووم
وربي يسعدكـ فحياتكـ وما يفارقكــ
ولكـ تحيتي لإبداعكـ

ولك


عزووزُ لذالكً كتبتً لكً شـعرُ
" مقدرًشً انساكً مقدرشَ اعيشَ ولا يومً
منً غـيرُ حبكً وهواكً ياعزـوزً انتً اسطورهًْ.~[ :16:


يَ سسلآم :15:
كُل هذا لِي , :15:
ألفُ شُكرٍ حَبيبي دِينجرس ,
وهذا لَيس شَيئاً يُضاهي إبداعاتك الأنيقة

^
مُجرد تَصحيح بَسيط , رازور مُو عَزوز :15:
نَورت يَ صديقي
 
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
6,862
الإعجابات
1,078
النقاط
113
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]


يَ سسلآم :15:
كُل هذا لِي , :15:
ألفُ شُكرٍ حَبيبي دِينجرس ,
وهذا لَيس شَيئاً يُضاهي إبداعاتك الأنيقة

^
مُجرد تَصحيح بَسيط , رازور مُو عَزوز :15:
نَورت يَ صديقي

تسلمً ياقلبيً تستاهلُ وربيً اكثرُ منً كذاً
وانتً ماتقدرُ تسكتً لازم تفضحً [ الحينً يقولونً هذاَ مايعرفُ يكتبً ] :15:


لبىً البكًً رزووزً
 
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
865
الإعجابات
288
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

تسلمً ياقلبيً تستاهلُ وربيً اكثرُ منً كذاً
وانتً ماتقدرُ تسكتً لازم تفضحً [ الحينً يقولونً هذاَ مايعرفُ يكتبً ] :15:


لبىً البكًً رزووزً
:15: خَلآص مَححد شَآف
خَليها بيني وبينك , :15:
نَورت يَ قمر ,
 
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
6,862
الإعجابات
1,078
النقاط
113
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

:15: خَلآص مَححد شَآف
خَليها بيني وبينك , :15:
نَورت يَ قمر ,
اوكُ بينيً وبينكً ولا طاشِ ماطشً < كفً :15:

عاكسً نوركً ياقلبوً تسلمً خذَ :13::9:
 

obelisk

ExpErt DeveloPer
rankrankrankrank
إنضم
27 ديسمبر 2009
المشاركات
1,300
الإعجابات
619
النقاط
0
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

ا
لسلام عليكم و رحمة اللع و بركاته
ما شاء الله عليك اخي الغالي
موضوع رائع بكل ما تحمله الكلمات من معاني
لدي اقتراح ان امكن
ان كان باستطاعتك ان تشرح لنا الاكواد
يعني كل مرة 10 اسطر حتى لا نتقل عليك
لا اتكلم عن الاطواد الخاصة ب Commandialog او About
بل Mudules و EOF Data و غيرهما ك خوارزميات التشفير xor و Rc4
لك مني خالص التقدير
تحياتي
 
إنضم
18 يناير 2012
المشاركات
3,237
الإعجابات
1,229
النقاط
113
الإقامة
Hall of Fame
رد: [ بالصور ][ عمل و برمجة برنامج تشفير + خواص قَوية + ستب صَغير + 50 صُورة ][ vb6 ]

آآآرحب ياآآمجرم
ياااهو وش مسوي انت :15:
ماشاء الله تبارك الله
كلالالالام يالموضوع
عيني عليك باردة اهنيك على الموضوع
والله يوفقك يا غالى كان نفسى اقيمك لكن
للاسف ابو سمعات طالع تتعوض بـ

تقبل مروري لبى قلبك :9:

 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع (1 عضو و 0 ضيف)

خيارات الاستايل

نوع الخط
مودك
اخفاء السايدر بار OFF
توسيط المنتدى OFF
فصل الأقسام OFF
الأقسام الفرعية OFF
عرض المشاركات
حجم الخط
معلومات العضو OFF
إخفاء التوقيع OFF

إرجاع خيارات الإستايل